...postupka, a ne starije od 6 mjeseci. MJESTO RADA: PAG, Prosika 17 Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08) na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim... 

DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE

Pag
prije 2 dana
 ...Broj: 7 Su-339/2024 Zadar, 16. svibnja 2024. Sukladno članku 165. stavak 1. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj  155/2023)  uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave Klasa: 119-03/24-04/52; Urbroj: 514-08-03-04/02-24-03... 

OPĆINSKI SUD U ZADRU

Zadar
prije 7 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 7 dana
 ...informacije: Na temelju čl. 105. stavka 12., čl. 106. i čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08 ., 86/09 ., 92/10 ., 105/10 ., 90/11 ., 5/12 ., 16/12 ., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19.,... 

OSNOVNA ŠKOLA A.G.MATOŠA NOVALJA

Novalja
prije 2 dana
 ...KLASA:112-01/24-01/01 UR.BROJ:2198-1-121-24-1 Zadar,  17. svibnja 2024. godine Na temelju članka 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19, 114/22, 153/23), članak 14. i 15. Pravilnika o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za... 

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA ZADAR

Zadar
prije 2 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 3 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 7 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 7 dana
 ...kod prijema u javnu službu prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93,... 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Zadar
prije 10 dana
 ...pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17. i 98/19.), uz prijavu na Natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja dužni su priložiti i dokaze... 

VODOVOD, D.O.O. ZA USLUGE OPSKRBOM PITKOM VODOM

Zadar
prije 7 dana
 ...Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Na temelju članka. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23.), članka 45. Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica i Odluke Upravnog vijeća od 10... 

DJEČJI VRTIĆ PAHULJICA

Gospić
pre mesec dana
 ...Naziv radnog mjesta po Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama („Narodne novine“, 22/24): Ugovori zdravstveni djelatnik primarne zdravstvene zaštite Mjesto rada: Gospić Broj izvršitelja: 1... 

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije

Gospić
prije 4 dana
 ...temelju članka  28. st. 3. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 6/11 i 04/18, 112/19), a u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava  kodni boj: SF3.4.11.01.0175,... 

GRAD GOSPIĆ

Gospić
prije 4 dana
 ...prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:121/17, 98/19 i 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz... 

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

Gospić
pre mesec dana
 ...odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju («Narodne novine» br. 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv, odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim... 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

Gospić
prije 7 dana