...rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana izbora. Prijave s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Sisak Novi, Hrvatskog narodnog preporoda 33, 44010 Sisak sa naznakom „Natječaj za odgojitelja za rad s... 

DJEČJI VRTIĆ SISAK NOVI

Sisak
prije 5 dana
 ...Prijave na natječaj dostavljaju se osobno na adresu: SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak, Obala Ruđera Boškovića 10, ili na adresu elektroničke pošte: e-mail: ****@*****.*** Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati. Poslodavac zadržava pravo... 

SISAČKI VODOVOD D.O.O. ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, ODVODNJU I P...

Sisak
prije 5 dana
 ...pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, a ne bude izabran, Škola obavještava o rezultatima natječaja elektronskom ili zemaljskom poštom sukladno članku 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Industrijsko-obrtničkoj školi Sisak. Sve obavijesti u vezi... 

INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Sisak
prije 3 dana
 ...Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja, osobno u zatvorenoj koverti ili poštom na adresu: Srednja škola Viktorovac Aleja narodnih heroja 1 44103 Sisak „Za natječaj – stručni/a suradnik/ca... 

SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC

Sisak
prije 6 dana
 ...potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, te adresu elektroničke pošte). Uz vlastoručno potpisanu prijavu, podnositelj prijave dužan je priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - životopis -... 

SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Sisak
prije 5 dana
 ...podnositelja/ice prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresa elektroničke pošte), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Kandidati podnose prijavu s dokazima u jednom primjerku za sva... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Sisak
prije 2 dana
 ...poslodavca. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovog natječaja. Prijave se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici u sjedište Dječjeg vrtića Proljeće u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu DJEČJI... 

DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE

Kloštar Ivanić
prije 2 dana
 ...vozačkom ispitu -dokaz o poznavanju rada na računalu Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom na adresu:Dom za starije i nemoćne osobe Vrhovnik,B.Huzanića55,Dugo Selo 10370u roku od 8 danaod objave natječaja na stranicama... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
prije 6 dana
 ...diplomski stručni studij. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, koja sadrži adresu stanovanja, kontakt broj, adresu elektroničke pošte,  kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u preslici: 1.životopis, s opisom dosadašnjeg rada 2.dokaz o državljanstvu 3... 

Dječji vrtić Križić-kružić

Križ
prije 3 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Velika Gorica
prije 2 dana
 ...preslika, ne starija od dana objave natječaja) U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to... 

OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA

Rugvica (Dugo Selo)
prije 6 dana
 ..., osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.... 

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI

Velika Gorica
prije 9 dana
 ...osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu e-pošte). Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete... 

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

Popovača
prije 3 dana
 ...podataka (Narodne novine br. 42/18). Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno u tajništvo Škole ili poštom na adresu škole Osnovna škola Rugvica, Posavska 2, 10372 Rugvica s naznakom "NATJEČAJ ZA UČITELJA/ICU INFORMATIKE". Rok za podnošenje... 

OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA

Rugvica (Dugo Selo)
prije 3 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku: Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Velika Gorica
prije 2 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Velika Gorica
prije 10 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...dana od dana objave javnog natječaja na portalu MojPosao.hr i službenoj web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje osobno ili poštom preoporučeno na adresu: Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke  županije d.o.o. 10 000 Zagreb, Vukomerečka cesta 89, s naznakon „Ne otvarati... 

Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije društvo s ogranič...

Dugo Selo
prije 3 dana
 ..., osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave.... 

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VELIKOJ GORICI

Velika Gorica
prije 9 dana
 ...Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka 5, 10 410 Velika Gorica s naznakom: „Natječaj za Tajnika Veleučilišta Velika Gorica“. Osim poštom, prijava može predati na adresi Veleučilišta (Zagrebačka 5, 10 410 Velika Gorica), u pisarnici, radnim danom 9:00 – 12:00 sati... 

Veleučilište Velika Gorica

Velika Gorica
prije 13 dana
 ...uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Pisane prijave podnose se putem pisarnice Društva ili poštom na adresu: VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica ili na e-mail adresu: vgvodoopskrba... 

VG Vodoopskrba d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju

Velika Gorica
prije 6 dana
 ...obliku do popune radnog mjesta, na  privremenu adresu: DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, A. G. Matoša 42, 44320 Kutina, poštom ili osobno, u upravu Doma zdravlja. Poslodavac Poslodavac: Dom zdravlja Sisačko-moslavačke... 

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije

Popovača
pre 2 meseci
 ...kandidata na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ponuda na javni natječaj dostavlja se neposredno ili poštom u roku od osam dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama“. Ponude se dostavljaju na adresu: Hrvatski zavod... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Dugo Selo
prije 2 dana
 ...odnose se jednako na muški i ženski rod. Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Vrhovnik,Bože Huzanića 55,Dugo Selo s naznakom Natječaj za ravnatelja... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
prije 6 dana
 ...naknadu troškova prijevoza u visini mjesečne karte. Kandidati dostavljaju svoju prijavu s dokumentaciju putem: - redovne pošte ili osobno na adresu: Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije Jelene Babić 18, 44250 Petrinja ili... 

UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Petrinja
pre mesec dana
 ...Osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, adresa elektroničke pošte i dr.) bit će u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom... 

KRUGOVI, CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I HUMANITARNO DJE...

Dugo Selo
prije 18 dana
 ...podnose u pisanom obliku do popune radnog mjesta, na adresu: DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAĆKE ŽUPANIJE, Kralja Tomislava 1, 44 000 Sisak, poštom ili osobno na privremenu adresu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Braće Kavurića 10D ( ambulanta Caprag ).... 

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije

Hrvatska Kostajnica
pre 2 meseci
 ...zapošljavanja ( na propisanom obrascu objavljenom uz Javni poziv ) Način prijave na natječaj je jedan do dva (2) navedena načina: e-mailom ili poštom Putem e-maila : prijave sa priloženom natječajnom dokumentacijom se podnose zaključno sa 22. 4.... 

"BANIJA DANAS, UDRUGA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA"

Petrinja
prije 16 dana
 ...priložiti: - prijavu na javni poziv s osobnim podatcima uključivo i adresu stanovanja, broj telefona, te adresu elektroničke pošte (izvornik, vlastoručno potpisana) -  životopis (izvornik, vlastoručno potpisan) - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika... 

OPĆINA MAJUR

Majur (Sisačko-Moslavačka)
prije 2 dana