...nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, č lanak 25. st. 2. Zakona o pred š kolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natje č aja; 5. uvjerenje nadle ž nog prekr š ajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekr š ajni postupak... 

DJEČJI VRTIĆ 'RADOST' POREČ-PARENZO

Poreč (Istarska)
prije 4 dana
 ...nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, članak 25. st. 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od datuma objave natječaja; 5. uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, članak.... 

DJEČJI VRTIĆ 'RADOST' POREČ-PARENZO

Poreč (Istarska)
prije 4 dana
 ...90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 156/23 ) s naznakom roka izdavanja ne starije od dana raspisivanja natje č aja presliku rodnog lista Uz prijavu nije potrebno dostavljati originalne dokumente niti ovjerene... 

OSNOVNA ŠKOLA FINIDA

Poreč (Istarska)
prije 7 dana
 ...ispiti: Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: DOM ZA STARIJE I NEMO Ć NE OSOBE PORE Č M. Gioseffi 2, 52440 PORE Č , HR Urbroj: 2163-6-1/08-24/RO-3 Pore č ,16.04.... 

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč

Poreč (Istarska)
prije 6 dana
 ...rješenja o položenom ispitu za voditelja brodice B kategorije presliku vozačke dozvole B kategorije uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) Preslike nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Ukoliko kandidat/... 

LUČKA UPRAVA POREČ

Poreč (Istarska)
prije 11 dan
 ...položen stručni ispit; državni stručni ispit za medicinsku sestru Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POREČ M. Gioseffi 2, 52440 POREČ, HR Urbroj:  2163-6-1/03-24/RO-8 Poreč,03.04.2024. godine.... 

Dom za starije i nemoćne osobe Poreč

Poreč (Istarska)
prije 19 dana
 ...vrijeme je 40h tjedno, od 9 do 17h.  Početak rada je 15.05.2024. ili kasnije, završetak 1.10. nakon čega slijedi godišnji odmor.  Stariji liječnik i voditelj dostupan 24h/7 dana.  Poslodavac Poslodavac: Helios MEDIC jednostavno društvo s... 

Helios MEDIC jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću ...

Poreč (Istarska)
prije 12 dana
 ...zapreka za zasnivanje radnog odnosa za kaznena djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 3 mjeseca (preslik) -     potvrdu ili elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja (... 

GOSPODARSKA ŠKOLA - ISTITUTO PROFESSIONALE

Buje
prije 14 dana
 ...kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja – ne starije od dana raspisivanja natječaja Navedene isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Kandidat koji je izabran po... 

Osnovna škola Marije i Line, Scuola elementare Marija i Lina

Umag
prije 4 dana
 ...Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Opis poslova: priprema  i posluživanje doručka, ručka i večere u domu za starije osobe, planiranje menija, narudžba namirnica Od kandidata/kinja  se traži: - samostalnost u radu ; - obavezna kreativnost... 

KALID društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošć...

Tinjan (Tinjan)
prije 12 dana
 ...Kategorija B Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije: Posao njegovateljice uključuje skrb i podršku osobama koje su starije, nemoćne ili imaju posebne potrebe. Rad u smjenama, noćni rad, te rad nedjeljom i blagdanima zahtijeva predanost, suosjećajnost i... 

KALID društvo za trgovinu i usluge s ograničenom odgovornošć...

Tinjan (Tinjan)
prije 12 dana
 ...uvjerenje o državljanstvu, 3. diploma odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, 4. uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od dana raspisivanja natječaja), 5. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o duljini i prethodnom radnom stažu... 

TALIJANSKA SREDNJA ŠKOLA-SCUOLA MEDIA SUPERIORE ITALIANA ROV...

Rovinj
prije 6 dana
 ...postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa  iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci), 5. elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavod za... 

Osnovna škola - scuola elementare RIVARELA

Novigrad
prije 4 dana
 ...dokaza o državljanstvu, rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u Republici Hrvatskoj, ne starije od 3 (tri) mjeseca u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, elektronički ispis radne knjižice... 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

Pazin
prije 4 dana
 ...08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11,5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/1, 68/18, 98/1, 64/20, 151/22 i 156/23) ne starije od 30 dana elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje... 

OŠ Jure Filipovića Barban

Barban
prije 6 dana
 ...položenom ispitu za voditelja brodice * uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci) Preslike nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika. Ukoliko kandidat/kinja posjeduje dodatna uvjerenja... 

LUČKA UPRAVA ROVINJ

Rovinj
prije 3 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...Srednja škola 3 godine Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Rad u Domu za starije osobe Grandići, Barban Priložiti: 1. Životopis 2. Dokaz o završenom tečaju za njegovatelja/icu  3. Obostranu presliku osobne... 

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU PULA

Grandići
pre mesec dana
 ...akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije: Poslovi socijalnog radnika u Domu za starije i teško bolesne osobe. Poslodavac Poslodavac: A. i G. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge smještaja... 

A. i G. društvo s ograničenom odgovornošću za usluge smješta...

Ližnjan
prije 25 dana
 ...dokaza o državljanstvu, rodnog lista, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u Republici Hrvatskoj, ne starije od tri (3) mjeseca u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, elektronički ispis radne knjižice... 

OSNOVNA ŠKOLA VAZMOSLAV GRŽALJA BUZET

Buzet
prije 4 dana
 ...ž u sa HZMO-a, elektroni č ki zapis ili obi č nu presliku uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), dokaz o poznavanju stranog jezika (preslik svjedod ž be srednje š kole ili iskaz ocjena sveu č ili š nog... 

OPĆINA VIŠNJAN

Višnjan
prije 7 dana
 ...kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja), 5. elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog... 

STRUKOVNA ŠKOLA EUGENA KUMIČIĆA-ROVINJ

Rovinj
prije 7 dana
 ...preslika uvjerenja, certifikata, potvrda, svjedod ž ba ili potpisana izjava kandidata) dokaz o dosada š njem radnom sta ž u (ne starije od 90 dana od posljednjeg dana roka za podno š enje prijava) - elektroni č ki zapis (u slu č aju da je zahtjev podnesen u... 

OPĆINA VIŠNJAN

Višnjan
prije 7 dana
 ...o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja). Neće se priznati dostava potvrde o stažu i plaći s obzirom na to da ista ne sadrži potrebne... 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom r...

Pazin
prije 3 dana
 ...istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, – elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda... 

OSNOVNA ŠKOLA FAŽANA

Peroj
prije 4 dana