...priložiti i: životopis (mora sadržavati najmanje podatke; ime i prezime podnositelja, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte za primanje obvijesti, te iz njega mora biti vidljivo da kandidat zadovoljava sve uvjete natječaja), dokaz o stečenoj stručnoj... 

GRADSKA KNJIŽNICA IVAN GORAN KOVAČIĆ

Karlovac
prije 1 dan
 ...objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Karlovcu, Trg hrvatskih branitelja 1,...  ...joj se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti... 

OPĆINSKI SUD U KARLOVCU

Karlovac
prije 3 dana
 ...podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz pisanu prijavu s naznakom... 

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Karlovac
prije 8 dana
 ...u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj telefona i adresa elektroničke pošte) kandidati su dužni priložiti: # životopis # dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), # dokaz hrvatskog državljanstva (preslika... 

Sportski objekti Karlovac

Karlovac
prije 2 dana
 ...prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Doma zdravlja Karlovac, odnosno od 28.02.2024. do... 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

Karlovac
prije 3 dana
 ...sjedištu  Centra u Karlovcu, Banija 24. U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata... 

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADEŽI

Karlovac
prije 4 dana
 ...testiranje i/ili razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete, a o čemu će kandidati biti obaviješteni putem elektronske pošte i/ili broja telefona/mobitela koji su navedeni u prijavi. Izvor za pripremanje za provjeru znanja je: - Smjernice za rad izvanbolničke... 

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije

Karlovac
prije 4 dana
 ...Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Glazbena škola Jastrebarsko, Zrinski-Frankopanska 13, 10450 Jastrebarsko, s naznakom „za natječaj-radno spremač/-ica“  .... 

GLAZBENA ŠKOLA JASTREBARSKO

Jastrebarsko
prije 1 dan
 ...iskustvu, znanju i vještinama, a definirat će se nakon odrađenog probnog rada. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mail pošte: ****@*****.*** . Poslodavac Poslodavac: UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO PAVLIĆ,... 

UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO PAVLIĆ, JOSIPDOL, SENJSKA 3...

Josipdol
prije 19 dana
 ...hrvatskih branitelja: Prijave se dostavljaju na adresu: Osnovna škola Cetingrad, I.F. Cetinskog 11, 47 222 Cetingrad, poštom uz naznaku „ZA NATJEČAJ- ne otvarati“ Natječaj će se objaviti s danom 23.02.2024. godine na web stranicama i oglasnim... 

OSNOVNA ŠKOLA CETINGRAD

Cetingrad
prije 8 dana
 .... veljače 2024. do 6. ožujka 2024. godine. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu škole:  Osnovna škola Vladimir Deščak, Školska 4, Novaki, 10 431 Sveta Nedelja s naznakom "Za natječaj – računovodstveni... 

Osnovna škola Vladimir Deščak

Novaki (Sveta Nedelja)
prije 4 dana
 ...dokumentaciju biti će pozvani na razgovor u Upravu Doma zdravlja Zagrebačke županije, na adresu Samobor, Ljudevita Gaja 37, putem elektroničke pošte. O rezultatima natječaja kandidati će biti izvješteni u zakonskom roku. Poslodavac Poslodavac: DOM... 

DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Samobor
prije 5 dana
 ...Grad Samobor zadržava pravo uvida u originalne dokumente. DOSTAVA PRIJAVA ZA RADNO MJESTO Prijave se podnose preporučeno poštom ili predaju osobno u zatvorenoj omotnici na slijedeću adresu: OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA Ulica Bogumila Tonija, Samobor... 

OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA

Samobor
prije 4 dana
 ...podataka (EU) 2016/679. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na e- mail adresu vrtića  ( ****@*****.*** ) ili putem pošte na adresu: Dječji vrtić Didi, Karlovačka 26, 10 450 Klinča Sela s naznakom „za natječaj“ Poslodavac... 

Dječji vrtić DIDI

Klinča Sela
prije 9 dana
 ...Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Osnovna škola Slavka Kolara, Gajevo 2, Kravarsko, 10 413 KRAVARSKO s naznakom „za natječaj“. Nepravodobne i... 

OSNOVNA ŠKOLA SLAVKA KOLARA

Kravarsko (Kravarsko)
prije 1 dan
 ...propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Bogumila Tonija, Ivana Perkovca 90, 10430 Samobor s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene... 

OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA

Samobor
prije 5 dana
 ...Spremnost na kontinuirano učenje i usavršavanje •Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije Način dostave prijave: osobno, e-mailom ili poštom s naznakom „Prijava na Natječaj za zapošljavanje – Voditelj EU projekta „Zaželi novu priliku - ˝Zaželi – prevencija... 

UDRUGA SV. MARTIN PISAROVINA

Pisarovina
prije 2 dana
 ...-dokaz o poznavanju rada na računalu Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se preporučeno poštom na adresu:Dom za starije i nemoćne osobe Vrhovnik,B.Huzanića55,Dugo Selo 10370u roku od 8 danaod objave natječaja na stranicama hzzz... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
pre mesec dana
 ...podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela te adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: # životopis # dokaz o stručnoj spremi... 

GRAD OZALJ

Ozalj
prije 3 dana
 ...iskustvu, znanju i vještinama, a definirat će se nakon odrađenog probnog roka. Za više informacija kontaktirajte nas putem e-mail pošte: ****@*****.*** . Poslodavac Poslodavac: UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO PAVLIĆ, JOSIPDOL,... 

UGOSTITELJSKI OBRT GRADINA VINKO PAVLIĆ, JOSIPDOL, SENJSKA 3...

Josipdol
pre mesec dana
 ...propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku 8 dana neposredno ili poštom na adresu škole: OŠ Bogumila Tonija, Ivana Perkovca 90, 10430 Samobor s naznakom „za natječaj“. Nepotpune i nepravovremene... 

OSNOVNA ŠKOLA BOGUMILA TONIJA

Samobor
prije 5 dana
 ...naloga naplata potraživanja od kupaca, usklada s kupcima i dobavljačima kontrola pologa gotovine i kartičara urudžbiranje pošte po potrebi obavljanje drugih računovodstveno - administrativnih poslova Uvjeti: minimalno 2 godine iskustva rada na... 

PAP-PROMET, d.o.o. za trgovinu i usluge

Sveta Nedelja
pre mesec dana
 .... Natječaj vrijedi od 28. veljače 2024. do 07. ožujka 2024. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili zemaljskom poštom na adresu: Osnovna škola Sveta Nedelja, Svetonedeljska 21, 10431 Sveta Nedelja s naznakom „za natječaj – učitelj informatike“.... 

Osnovna škola Sveta Nedelja

Sveta Nedelja
prije 3 dana
 ...starija od dana raspisivanja natječaja) U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektroničku poštu (e-mail). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj... 

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

Samobor
prije 3 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Vrbovsko
prije 26 dana
 ...obavezno se navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta za koje se kandidat prijavljuje. Prijava mora biti vlastoručno potpisana. Kandidat koji smatra da... 

Imunološki zavod

Brezje (Sveta Nedelja)
prije 8 dana
 ...ovom tekstu,odnose se jednako na muški i ženski rod. Prijave na natječaj s odgovarajućom dokumentacijom podnose se preporučenom poštom na adresu Dom za starije i nemoćne osobe Vrhovnik,Bože Huzanića 55,Dugo Selo s naznakom Natječaj za ravnatelja Nepotpune i... 

DOM ZA STARE I NEMOĆNE OSOBE VRHOVNIK

Dugo Selo
pre mesec dana