...korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog obavljanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektronsku poštu i odgovoriti na sve primljene e-mail poruke. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete prema... 

Insula-županijska specijalna bolnica za psihijatriju i rehab...

Kampor
prije 6 dana
 ...goranske županije, Rijeka, Franje Čandeka 6/A, s naznakom “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa” ili putem službene adrese elektroničke pošte Zavoda: ****@*****.*** , u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama. Do donošenja odluke o izboru,... 

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Krk
prije 12 dana
 ...natječaj sa priloženom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU, NA ODREĐENO VRIJEME“ poštom preporučeno na adresu Dječji vrtić FIJOLICA Novi Vinodolski, Lokvica 4, 51250 Novi Vinodolski ili se osobno dostavljaju u Dječji... 

DJEČJI VRTIĆ 'FIJOLICA'

Novi Vinodolski
prije 5 dana
 ...objave natječaja na mrežnoj stranici Vodovoda d.o.o., Senj i preko Zavoda za zapošljavanje u pisanom obliku, osobno ili preporučenom poštom na adresu: Vodovod d.o.o. (za natječaj za prijem djelatnika u radni odnos-za radno mjesto Kontrolor kvalitete... 

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE-JUŽNI OGRANAK društvo s ograničeno...

Sveti Juraj
prije 3 dana
 ...sporazum i sl.). U prijavi na oglas navode se i podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka). Prijavi treba priložiti: životopis presliku diplome kojom se potvrđuje ispunjavanje uvjeta... 

OPĆINA PUNAT

Punat
prije 5 dana
 ...iskoristiti, prilikom prijave nužno je dostaviti sve dokaze kojima to potvrđujete. Potrebni dokumenti mogu se pronaći na ovome linku:  Poslodavac Poslodavac: HP - Hrvatska pošta d.d. Kontakt: e-mailom: ****@*****.*** putem linka:... 

HP - Hrvatska pošta d.d.

Rab
prije 13 dana
 ...dana od dana objave u Narodnim novinama s naznakom „za javni natječaj - (navesti naziv ustrojstvene jedinice i naziv radnog mjesta)“, poštom preporučeno ili neposredno na adresu: Obiteljski centar, Savska cesta 106, 10 000 Zagreb. O rezultatima izbora kandidati... 

Obiteljski centar

Senj (Ličko-Senjska)
prije 5 dana
 ...prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju. Kandidati koji se prijavljuju na više radnih mjesta dužni su za svako... 

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA

Mali Lošinj
prije 3 dana