...DJEČJI VRTIĆ OPATIJA Antona Mihića 5A 51410  OPATIJA KLASA: 112-02/24-01/12 URBROJ: 2156-10-06-24-3 Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija, na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97,... 

DJEČJI VRTIĆ OPATIJA

Opatija
prije 6 dana
 ...III. PODRUČNA SLUŽBA PAZIN  Ispostava Buzet u Buzetu 14. referent (radno mjesto kontrolor za zdravstveno osiguranje)- radno...  ...brojevima 2., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 14. i 15.: - SSS upravne ili ekonomske  struke ili SŠS-gimnazija - 3 mjeseca radnog... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Buzet
prije 6 dana
 ...Za popunu slobodnog radnog mjesta: 1. ADMINISTRATIVNI REFERENT –1 izvršitelj na puno neodređeno radno vrijeme (40 sati tjedno)...  ...Pazin: -           završena srednja ekonomska ili srednja upravna škola. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno... 

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PAZIN

Pazin
prije 7 dana
 ...elnica po ovla š tenju Jedinstvenog upravnog odjela Op ć ine Vi š njan, raspisuje...  ...Jedinstveni upravni odjel, na radno mjesto: referent komunalni, prometni i poljoprivredni...  ...SSS – IV stupanj stru č ne spreme upravne, prometne, poljoprivredne ili tehni č... 

OPĆINA VIŠNJAN

Višnjan
prije 10 dana
 ...prijam u radni odnos I. REGIONALNI URED RIJEKA u Rijeci 3. referent (radno mjesto kontrolor za arhivske poslove)- radno mjesto III....  ...Stručni uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 3.: - SSS upravne ili ekonomske struke ili SŠS-gimnazija - stručni ispit za... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Rijeka
prije 6 dana
Radno mjesto Mjesto rada: KOSTRENA SVETA LUCIJA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada...

OPĆINA KOSTRENA

Sveta Lucija
prije 6 dana
Radno mjesto Mjesto rada: RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: ...

ENERGO d.o.o. za proizvodnju i distribuciju toplinske energi...

Rijeka
prije 15 dana
 ...potrebne upute i informacije građanima radi ostvarenja raznih prava u upravnim tijelima Grada i drugim institucijama, obilazi teren na...  ...Odsjeka i pročelnik Stručni uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili druge društvene i tehničke struke ili gimnazija,... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 6 dana
Radno mjesto Mjesto rada: LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: Djelomično...

SINEL, društvo za industrijsku automatizaciju, servis i trgo...

Labin (Istarska)
pre mesec dana
 ...odnos: I. REGIONALNI URED RIJEKA u Rijeci 4. referent (radno mjesto kontrolor za dobrovoljno zdravstveno osiguranje)-...  ...izvršitelj Stručni uvjeti za radno mjesto: ~ SSS upravne ili ekonomskestruke ili SSS-gimnazija ~3 mjeseca radnog... 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Rijeka
prije 6 dana
Radno mjesto Mjesto rada: BALE-VALLE, ISTARSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na određeno; novootvoreni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti...

MENEGHETTI d.o.o. za turizam, hotelijerstvo i proizvodnju i ...

Bale
prije 16 dana
 ...neodre đ eno vrijeme u Op ć ini Vi š njan, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav, prostorno planiranje i...  ...OTVARAJ – natje č aj za prijam u slu ž bu – Samostalni upravni referent za komunalni sustav, prostorno planiranje i gradnju “ na adresu... 

OPĆINA VIŠNJAN

Višnjan
prije 10 dana
 ...101/23) i članaka 49. i 67. Statuta Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ (KLASA: 601-02/22-02/01 URBROJ:2170-19-04/03-22-04) i Odluke Upravnog vijeća od 18.04.2024., Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Snježna pahulja“ raspisuje NATJEČAJ za prijem za radno mjesto... 

Dječji vrtić 'Snježna pahulja'

Fužine
prije 6 dana
 ...Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete za prijam u službu : ~ SSS prometnog, upravnog, tehničkog ili drugog odgovarajućeg smjera ~ položen državni stručni ispit ~1 godina radnog iskustva na odgovarajućim... 

OPĆINA VRSAR

Vrsar
prije 6 dana
 ...financijskih sredstava ustanovama, korisnicima iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke, te ostalih obveza nastalih u radu Upravnog odjela, te kontrolira sve zaprimljene zahtjeve za isplatu sredstava ustanovama u kulturi kojima je Grad osnivač, vrši ovjeru... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 6 dana
 ...obrazovanju („ Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 38. Statuta Dječjeg vrtića „Orepčići“ Kraljevica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orepčići“ raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću „... 

DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆI

Kraljevica
prije 3 dana
create_cv_img

Kreirajte profesionalni životopis besplatno u 5 minuta

 ...sa strankama, sudovima i javnopranim tijelima; izrada podnesaka, ugovora i ostale dokumentacije; zastupanje stranaka u sudskim/upravnim i dr. postupcima; proučavanje pravne prakse, literature i zakona. Od kandidata se zahtjeva savjestan i odgovoran pristup... 

zajednički odvjetnički ured Vladimir Kvaternik i Anamarija K...

Rijeka
prije 21 dan
 ...vrijedi od: 22.04.2024. Natječaj vrijedi do: 30.04.2024. Uvjet za radno mjesto: VŠS društvenog usmjerenja ekonomsko ili upravno/pravno usmjerenje/SSS društvenog smjera/prednost ekonomski ili upravni smjer Organiziranost Komunikacijske vještine... 

RIJEKA plus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, pu...

Rijeka
prije 3 dana
 ...stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji HZMO-a (ne stariju od mjesec dana) Prednost: Maturant gimnazije, ekonomski i upravni smjer Pasivno poznavanje njemačkog jezika Brzina i stručnost u manipulaciji s gotovim novcem Pozivaju se kandidati/kinje koji... 

Financijska agencija

Crikvenica
prije 6 sataNovi
 ...obrazovanju („ Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 38. Statuta Dječjeg vrtića „Orepčići“ Kraljevica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Orepčići“ raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Dječjem vrtiću „... 

DJEČJI VRTIĆ OREPČIĆI

Kraljevica
prije 3 dana
 ...povratka odsutne službenice na radno mjesto  Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije – 1 izvršitelj/ica,  u Jedinstveni upravni odjel Općine Karojba, na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne službenice, uz obvezni probni rad od dva mjeseca Opći... 

OPĆINA KAROJBA

Karojba
prije 1 dan
 ...skladu sa zakonskim propisima i unutarnjim aktima te obavlja i druge poslove koje mu povjere nadređeni službenici Pročelnik Upravnog odjela za financije, na temelju članka 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi... 

GRAD RIJEKA

Rijeka
prije 6 dana
 ...namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jelenje, raspisuje O G L A S za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine... 

OPĆINA JELENJE

Dražice
prije 1 dan
 ...uputama poslovođe ili unaprijed utvrđenom redoslijedu, - briga o čistoći i čišćenje skladišnog prostora kao i kruga skladišta i upravne zgrade, - obavljanje i drugih poslova po nalogu neposrednog rukovoditelja Napomena: mogućnost stalnog zaposlenja... 

TRGOVINA KRK dioničko društvo za maloprodaju i veleprodaju

Viškovo
pre mesec dana
 ...strategija i planova; - izrađuje pojedinačne akte iz područja komunalnog gospodarstva, prometnog redarstva i zaštite okoliša, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz područja komunalnog gospodarstva, izdaje suglasnost za izvođenje prekopa na prometnicama u vlasništvu... 

OPĆINA KOSTRENA

Sveta Lucija
prije 6 dana